Granskning av fosforhalter i Svarteån genom analyser av vattenprover

Skribent

Granskning-av-fosforhalter.pdf
Filstorlek 964,20 kB · Senast ändrad · Nedladdningsräknare 633

Det höga näringsläckaget till Östersjön under 1900-talet i kombination med Östersjöns bräckta vatten och långsam vattenomsättning har skapat omfattande ekologiska förändringar. De stora mängderna näringsämnen skapar ett hav med mycket organiskt material. Stora mängder organiskt material samlas på botten, vilket leder till förändringar i bottensedimentet samt döda och syrefria bottnar.1

Det undersökta vattendraget Svarteån, ligger i Skåne och mynnar ut i Östersjön vid Svarte. Det är ett litet vattendrag som inte har så stor påverkan på havets processer. Det finns dock många små vattendrag som rinner ut i Östersjön och tillsammans kan dessa påverka övergödningen i havet. Det är därför viktigt att undersöka och ta fram förslag på åtgärder så att vattendragen inte släpper ut höga halter näringsämnen.