Vattendragskontroll Ystads kommun 2013-2017

Skribent

Vattendragskontroll Ystads kommun 2013-2017
Filstorlek 7,74 MB · Senast ändrad · Nedladdningsräknare 189

Avdelningen för hållbar utveckling på Ystads kommun genomför regelbundna recipientundersökningar vid elva provpunkter i Charlottenlundsbäcken, Svarteån, Kabusaån och Tygeån. På uppdrag av Avdelningen för hållbar utveckling redovisar ALcontrol AB resultaten från recipientkontrollen i föreliggande rapport.

Rapporten är i första hand en sammanställning av de senaste fem årens (2013-2017) resultat. I rapportens resultatdel görs en kortfattad bedömning och jämförelse mellan de olika provtagningspunkterna med avseende på fosfor och kväve för att ge en översiktlig bild av förhållandena i vattendragen.