Vattendragskontroll Ystads kommun 2010-2012

Skribent

Vattendragskontroll Ystads kommun 2010-2012
Filstorlek 4,96 MB · Senast ändrad · Nedladdningsräknare 203

Avdelningen för strategiskt miljöarbete i Ystad genomför regelbundna recipientundersökningar vid elva provpunkter i Charlottenlundsbäcken, Svartån, Kabusaån och Tygeån.

På uppdrag av Avdelningen för strategiskt miljöarbete redovisar ALcontrol AB resultaten från recipientkontrollen i föreliggande rapport. Rapporten är i första hand en sammanställning av resultaten för åren 2010-2012. I rapportens resultatdel görs en kortfattad bedömning och jämförelse mellan de olika provtagningspunkterna med avseende på fosfor och kväve för att ge en översiktlig bild av förhållandena i vattendragen.

Mer detaljerad information redovisas i Bilaga 1 i form av resultatsidor för respektive provpunkt. På resultatsidorna i Bilaga 1 redovisas provtagningsuppgifter, analysresultat, tillståndbedömningar, statusklassningar, diagram med säsongsutveckling, årstransporter, vattenföring, flödesviktade halter, diagram med dygnstransporter och tidsserier (1990-2012) för flödesvädga halter samt kommentarer till resultaten. Samtliga analysresultat redovisas i resultattabeller i Bilaga 2.